Παρακολούθηση και Συμβουλευτική υποστήριξη

Monitor & Advise 

Σας υποστηρίζουμε σε όλη την διάρκεια της σύμβασης

Η σύμβαση με τον Προμηθευτή ισχύει συνήθως για ένα χρόνο. Στην διάρκεια της υπάρχει η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης τόσο από την δική σας πλευρά (κατανάλωση, καμπύλη φορτίου) όσο και από αυτή του Προμηθευτή (ακρίβεια και ορθότητα υπολογισμών στους λογαριασμούς, τήρηση των όρων της σύμβασης). Εμείς σας υποστηρίζουμε σε όλη την διάρκεια της σύμβασης, αναλαμβάνοντας

Η υπηρεσία προσφέρει:

  • Ανάλυση ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων χρεώσεων       

  • Ανάλυση της κατανάλωσης σας, σύγκριση με ιστορικά δεδομένα (π.χ. έλεγχος καμπύλης φορτίου)

  • Συμβουλευτική και υποστήριξη σε θέματα λογαριασμών - εξασφάλιση τήρησης των όρων της σύμβασης

  • Επικοινωνία με τον Πάροχο σας για οποιαδήποτε θέμα προκύψει

  • Περιοδική Αποστολή αναφοράς (Μηνιαία εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά) περιλαμβάνοντας ενημέρωση για την εξέλιξη των τιμων στην αγορά

Αν στην παροχή σας δεν είναι εγκατεστημένος έξυπνος μετρητής με τηλεμέτρηση, θα σας προτείνουμε έναντι μιας μικρής πρόσθετης δαπάνης, την εγκατάσταση αυτόνομης μετρητικής διάταξης που θα δίνει ενδείξεις κατανάλωσης σε (σχεδόν) πραγματικό χρόνο. Αυτό θα βελτιώσει σημαντικά την διαδικασία παρακολούθησης όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω.

 

Εγγραφείτε για δωρεάν δοκιμή 30 ημερών 

.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος